بخش ها

  عملیات

سرور مجازی - استاندارد
4,400,000ریال ماهانه
CPU
2 Core


Bandwidth
3 TB


HDD
30 GB


RAM
2 GB
سرور مجازی - تجاری
6,600,000ریال ماهانه
CPU
4 Core


Bandwidth
3 TB


HDD
60 GB


RAM
4 GB
سرور مجازی - حرفه ای
15,440,000ریال ماهانه
CPU
8 Core


Bandwidth
3 TB


HDD
160 GB


RAM
8 GB
سرور مجازی - VIP
19,860,000ریال ماهانه
CPU
16 Core


Bandwidth
3 TB


HDD
240 GB


RAM
16 GB